خرید فایل بررسی تئوریها و نظریه ها در رهبری و رضایت شغلی

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی تئوریها و نظریه ها در رهبری و رضایت شغلی آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:تئوریهای رضایت شغلی,نظریه های رضایت شغلی,تئوریها و نظریه ها در رضایت شغلی,تئوریهای رهبری,نظریه های رهبری,تئوریها و نظریه ها در رهبری,تئوریها و نظریه ها در رهبری و رضایت شغلی,دانلود پایان نامه رهبری و رضایت شغلی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

چکیده:

این پایان نامه شامل سه بخش رهبری، رضایت شغلی و سابقه تحقیقاتی موضوع می‌باشد. در بخش نخست تحت عنوان رهبری، تعاریف رهبری مورد بحث قرار گرفت. طبق تعاریف، رهبری عبارت است از عمل تأثیرگذاری برافراد بطوریكه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی تلاش كنند به عبارت دیگر رهبری هنر یا علم نفوذ در اشخاص در جهت حصول بهه هدفهای تعیین شده می‌باشد. هرسی و بلانچارد سبك را با شخصیت، مترادف به كار می‌گیرند و به نظر آنها شخصیت یا سبك یك فرد عبارتست از الگوی رفتاری كه وی هنگام هدایت كردن فعالیتهای دیگران از خود نشان می‌دهد. در ادامه تئوری‌های شخصیتی رهبری شامل نظریه سنتی رهبری، نظریه صفات شخصی رهبر، تئوری‌های رفتاری رهبری شامل مطالعات دانشگاه آیووا، مطالعات دانشگاه اُهایو، مطالعات دانشگاه میشیگان، شبكه مدیریت و تحقیقات اسكاندیناوی مورد بحث قرار گرفت. در تئوری‌های اقتضایی رهبری، الگوی فیدلر، تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد، تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا و تئوری مسیر ـ هدف عنوان گردید. در ادامه الگوی رهبری در الگوی رهبری مشاركتی مورد بحث قرار گرفت. آخرین بحث در بخش نخست این فصل مربوط به تئوری‌های جدید رهبری شامل جایگزینی رهبری، رهبر عملگرا و رهبر ایجادكنندة تحول می‌باشد.

در بخش دوم این فصل تحت عنوان رضایت شغلی، ارزشها، نگرش‌ها و انگیزش مورد بحث قرار گرفت طبق تعریف انگیزه، حالت یا وضعی روانی است كه رفتار را در جهت هدف یا هدفهایی نیرو می‌دهد، فعال می‌سازد و هدایت می‌كند. انگیزه‌ها چراهای رفتار محسوب می‌شوند آنها موجبات فعال شدن شخص را فراهم كرده، جهت كلی رفتار او را معینن می‌كنند. در ادامه نظریه های انگیزش را در دو گروه كلی شامل نظریه های محتوایی و نظریه‌های فرایندی مورد بحث قرار دادیم. تئوری‌های محتوایی شامل: تئوری سلسله مراتب نیازها، تئوری دو جنبه‌ای انسان، تئوری دو عامل انگیزش، تئوری سه نیاز مك كلند، تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد و تئوری‌های فرآیندی شامل:

تئوری انتظار و احتمال، تئوری برابری و تئوری اسناد می‌باشد. در ادامه به تعیین و تعریف رضایت شغلی پرداخته و مختصری از تاریخچه اطلاعات در مورد رضایت شغلی بررسی گردید. طبق تعریف، رضایت شغلی، نگرش كلی فرد نسبت به شغلش می‌باشد. شغل فرد ایجاب می‌كند كه او با همكاران، سرپرستان و رؤسا رابطة متقابل داشته باشد، مقررات و سیاستهای سازمان را رعایت و اجرا نماید، عملكردش طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط كاری كه معمولاً چندان هم مطلوب نیست، كار بكند و از این قبیل چیزها. در ارتباط با رابطه انگیزش با رضایت شغلی دكتر برنجی می‌گوید «انگیزش رضایت نیست، كشش بسوی نتیجة كار است، در حالیكه رضایت از نتایج تجربه شده بوجود می‌آید. در ادامه نظریه‌های رضایت شغلی شامل نظریه بروفی، نظریه كورمن و نظریه پارسون مورد بحث قرار گرفت. آخرین مباحث این بخش در مورد پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، فاكتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر» و اندازه‌گیری رضایت شغلی می‌باشد. پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی عبارتند از پرداخت، شغل، فرصتهای ارتقاء، سرپرست و همكاران.

در بخش سوم این فصل تحت عنوان سابقه تحقیقاتی موضوع، خلاصه‌ای از تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی كه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع پژوهش ارتباط دارد مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

میزان رضایت شغلی

سبک رهبری مدیران

فهرست مطالب

بخش اول (رهبری)

مقدمه

تعریف رهبری

تمایز مدیریت و رهبری

تعریف سبک رهبری

تئوری‌های رهبری

تئوری‌های شخصیتی رهبری

نظریه سنتی رهبری

نظریة صفات شخصی رهبر

تئوری‌های رفتاری رهبری

مطالعت دانشگاه آیووا

مطالعات دانشگاه اُهایو

مطالعات دانشگاه میشیگان

شبکه مدیریت

تحقیقات اسکاندیناوی

تئوری‌های اقتضایی

الگوی فیدلر

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء

تئوری مسیر ـ هدف

الگوی رهبری مشارکتی

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی

پنج شیوة رهبری در الگوی رهبری مشارکتی

سیستمهای مدیریت

سبک رهبری لیکرت

تئوری‌های جدید رهبری

جایگزینی رهبری

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کنندة تحول

رهبر عملگرا

رهبرانی که تحول ایجاد می‌کنند

بخش دوم (رضایت شغلی)

ارزشها

انواع ارزش

نگرشها

انگیزش

نظریه‌های انگیزش

تئوری‌های محتوایی

ـ تئوری سلسله مراتب نیازها

ـ تئوری دو جنبه‌ای انسان

ـ تئوری دو عامل انگیزش

ـ تئوری سه نیاز مک‌کلند

ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد

تئوری‌های فرآیندی

ـ تئوری انتظار و احتمال

ـ تئوری برابری

ـ تئوری اسناد

انواع نگرش

رضایت شغلی

رابطه انگیزش با رضایت شغلی

تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی

تعریف رضایت شغلی

(-) تعیین رضایت شغلی

عوامل تعیین کنندة رضایت شغلی

عوامل مؤثر بر رضایت شغلی

فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر»

پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

نظریه‌های رضایت شغلی

– نظریه «بروفی»

– نظریه «کورمن»

– نظریه «پارسون»

اندازه‌گیری رضایت شغلی

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع)

تحقیقات خارجی

تحقیقات داخلی

خلاصه فصل

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران از گذشته تاکنون:شرکت در جرم,ارکان شرکت در جرم,شرکت در جرم در قانون جدید,شرکت در جرم در قوانین جزایی ایران,تحولات مفهوم شرکت در جرم,شرکت در جرم در حقوق ایران

پاورپوینت سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی:دانلود پاورپوینت سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی ,سرمایه انسانی, توانمندسازی منابع انسانی,توانمندسازی کارکنان,هدف از توانمندسازی,مسیر توانمندسازی کارکنان,مراحل فرایند توانمندسازی کارکنان,ساز و کارهای عملیاتی توانمندسازی سرمایه های انسانی ,توانمندسازی منابع انسانی,عالیترین درجه توانمندسازی,مدل سه مرحله ای توانمندسازی کارکنان,نتای

دانلود مقاله حمایت کیفری از حقوق ثبت:حقوق ثبت,انواع جرایم ثبتی,جرایم و مجازات های ثبتی, حمایت کیفری از حقوق ثبت,جرائم و كیفرها در حقوق ثبت,دانلود پایان نامه حمایت کیفری از حقوق ثبت,دانلود مقاله حمایت کیفری از حقوق ثبت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پدیده تراوش در بدنه سد:مبانی نظری پدیده تراوش در بدنه سد,دانلود مبانی نظری پدیده تراوش در بدنه سد,پیشینه تحقیق پدیده تراوش در بدنه سد,ادبیات نظری پدیده تراوش در بدنه سد,فصل دوم پایان نامه پدیده تراوش در بدنه سد,مبانی نظری و پیشینه تحقیق پدیده تراوش در بدنه سد,ادبیات و مبانی نظری پدیده تراوش در بدنه سد

مقایسه ارزیابی عملکرد نفتی با اهداف چشم انداز:ارزیابی عملکرد,ارزیابی عملکرد نفتی,برنامه های توسعه چشم انداز,دانلود مقالات مهندسی نفت,دانلود مقالات نفت,مقایسه ارزیابی عملکرد نفتی دولت نهم و دهم با اهداف چشم انداز,مقایسه عملکرد نفتی دولت احمدی نژاد با برنامه های توسعه,ارزیابی عملکرد نفتی دولت نهم و دهم,ارزیابی عملکرد نفتی دولت احمدی نژاد

بررسی پردازشگرهای سیگنال دیجیتال و کاربرد آنها:پردازشگر سیگنال دیجیتال,پردازنده های DSP,پردازنده های دیجیتال ,سیستم های قدرت و رله های حفاظتی,مطالعه و بررسی پردازنده های DSP و امکان سنجی یک سامانه ی حداقل جهت کار با آنها,بررسی پردازشگرهای سیگنال دیجیتال و کاربرد آنها,کار با پردازنده های دیجیتال,طراحی یک سیستم دیجیتال,دانلود پایان نامه مخابرات,دانلود پایان نامه مهندسی مخابرات

مقاله شناخت و آگاهی:شناخت,آگاهی,جامعه آماری,جامعه مورد بررسی,دانلود مقاله شناخت و آگاهی,تفاوت مفاهیم جامعه آماری و جامعه مورد بررسی,تفاوت مفاهیم بررسی و مطالعه و کاربری آن در عنوان تحقیق ,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,فروش فایل,همکاری در فروش فایل فایلینا,انجام پروژه و پایان نامه رشته علوم اجتماعی,fileina,فروشگاه ساز فایلینا,فروشگاه فایل

پاورپوینت آدیپوکین ها:پاورپوینت آدیپوکین ها,آدیپوکین ها,تشکیلات و ساختمان بافت چربی,لپتین,نقش لپتین,آدیپونکتین,آدیپونکتین و رشد استخوانی ,رزیستین و آدیپسین,فاکتور نکروزی تومور آلفا,اینترلوکین ها,بزرگ شدن آدیپوسیتها,متابولیسم بافت چربی, فاکتورهای تعیینکننده توزیع چربی,

پاورپوینت آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرین:آشنائی با اصول ومفاهیم علم تمرین

مقاله ترجمه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر با عنوان سیستم تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری:عنوان سیستم تشخیص و اجتناب از تهاجم در رایانش ابری,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده رشته آی تی ,مقاله ترجمه شده رشته کامپیوتر,دانلود مقاله ترجمه شده ,فروشگاه ساز فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش ,رایانش ابری,تصحیح هشدار, هستی‌شناسی,نیازمندی‌های سیستم,تشخیص و اجتناب از تهاجم